top of page

Integritetspolicy för GDPR

Ett av syftena med GDPR är att skyddet för privatpersoners personuppgifter skall stärkas. All information som vi får från våra kunder kommer vi att hantera på ett ansvarsfullt sätt. För att vi skall kunna hjälpa till på bästa sätt kommer vi att spara en del uppgifter såsom namn på användare, telefonnummer, e-mailadress och utrustning. Wallink AB vill såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, här informera dig om hur vi behandlar personuppgifter.

Ändamål

Personuppgifter som du lämnar till Wallink AB, t ex när avtal träffas, behandlas av Wallink AB för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling. Personuppgifterna används även för marknadsföring av nya produkter och tjänster.

Insamling & utlämnande av uppgifter

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från dig i samband med att avtal träffas. Uppgifterna kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts. Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter du har med Wallink. Vidare kan en uppdatering ske av adressuppgifter genom samkörning med statens person – och adressregister, PAR.

Cookies

Wallink AB kan använda sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatserna för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa eller på något sätt ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt erhåller Wallink AB samtycke från dig innan behandlingen av personuppgifter om dig påbörjas, du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter via blankett eller godkännande på internet.

Lagring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål. Till exempel för bokföringsändamål.

Kundens rättigheter

Om du vill får information om vilka personuppgifter som behandlas av Wallink AB kan du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Till samma adress kan du också anmäla om du motsätter dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål samt om du vill återkalla ett samtycke. Begäran om rättelse eller borttagande av personuppgift kan skickas till info@wallink.se eller genom att kontakta bolaget på telefon.

bottom of page